There need to be people


Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.

Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.

Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen
in de mist.
Die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw,
licht.

Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog
ze springen touwtje
langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen

Bij dat soort mensen wil ik horen
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven
Mensen die namen kerven
in een boom
vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien
naar het eerste lenteblauw
omdat ze bang zijn
voor de bloemen
en bang zijn voor:
ik hou van jou

Ja,
er moeten mensen zijn
met tranen
als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten

Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid
Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin
Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
i love you in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan
en vallen
en vallen
en vallen
en OPSTAAN

Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR
de muziek gaat DOOR
en DOOR

Toon Hermans

there need to be people

There need to be people
that light suns,
before the world rains out.

People who let up summer kites
when it’s freezing winter,
and throw confetti
between the snowflakes.

Those people need to be there.

There need to be people
who stand at the exit of the cemetery
selling icecream,
and on the dumps
play harmonica.

There need to be people,
who stand on their chairs,
to catch the stars
in the mist.

Who make spring
of fallen leaves,
en of fallen shadow,
light.

There must be people,
who warm us
and who in a cloudless sky
are in the clouds
so high
they jump rope
along the rainbow
when someone has said:
come in my arms

Those are the people that I want to belong with

Who KEEP dancing at the garden party
even after all the musicians have gone home

There need to be people
who on the grey asphalt
in great big letters
paint LOVE

People who carve names
into a tree
full of ripe fruit
because there are so many others
who run from butterflies
and throw stones
at the first spring blue
because they are afraid of:
I love you

Yes,
There need to be people
with tears
as silver beads
who are rays in the dark
and welcoming morning
as the daylight comes
on dragging feet

You know,
there need to be people,
who blow bubbles
and have no concept of time
who can have childish wonder
about something that cracks
of beauty

They scream across the rooftops
that there is love
and wonder
when all those others are screaming:
no, the world is ending
and they see in every ending
a new beginning already

They’re a bit of a clown,
heart first
then mind
and they write with their umbrellas
I love you in the sand
because they are so enormously
absorbed in life

and fall
and fall
and fall

and RISE

These are the kind of people I want to belong with
Who KEEP dancing at the garden party
Even after the musicians have gone home

the music goes ON

the music goes ON

and ON

Published on June 6, 2022 at 6:00 by

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.