Under the spell of technology

Monday morning i watched this video from De Nieuwe Wereld (The New World). While i watched this my mind did wander a bit. Fantasies about me being in a talkshow and asking a politician what he had learned the past year 2020. But i tried to keep myself focused on this video.

Halfway i decided to make a post about this video. I posted several other videos from this channel before. I do enjoy the tone and content of these people most of the time.

This video does center on Heidegger and his view on technology most of the time. I just did a search about this and found this Wikipedia page on his article titled The Question Concerning Technology.

I must confess, Heidegger is difficult to read, for me anyway. I never was able to really understand his work. I actually bought his book in the Dutch translation Sein und Zeit and was never able to get a grip on this content. But i persevere!

The text posted under this video, translated into English by me:

Marlies Dekkers in gesprek met filosoof Ad Verbrugge over zijn werk en de coronacrisis. “We dreigen voorbij te gaan aan allerlei facetten van het leven.”

In dit gesprek bespreekt Verbrugge op filosofische wijze het discours waar we ons momenteel in bevinden, en dan met name in relatie tot de coronacrisis. Hij schetst het moderne mensbegrip dat vanaf de 16e en 17e-eeuw opkomt. “Daar speelt techniek een belangrijke rol in, ook samen met wetenschap.” In de moderniteit heerst een bepaalde mentaliteit en een manier van leven. In navolging van Descartes en anderen beschouwen we de werkelijkheid primair als mechanische uitgebreidheid dat we naar onze hand kunnen zetten. Verbrugge: “Je ziet een homogenisering optreden in de manier waarop wij kijken. Alles wordt eigenlijk berekenbare materie.”

Verbrugge vertelt dat dit volgens Heidegger een voorbode is van wat hij ‘het gestel’ noemt, “een benadering waarin de sturing en beheersing van de werkelijkheid als bestand leidend wordt.” In de geest van Jünger spreekt Verbrugge over een ‘technisch collectief’ “waarin je ziet dat de werkelijkheid in dat collectief proberen te sturen [..] dat wij daarin de neiging hebben daarin te automatiseren.” Ieder tekort moet worden opgelost, een drang naar perfectie. “Ook het lichaam wordt onderdeel van die machinerie.”

De moderniteit heeft ons veel gebracht, maar heeft een keerzijde. Verbrugge: “We worden geconfronteerd met onze eigen eenzijdigheid op het moment dat die perfectie [..] niet goed kan toelaten dat de dingen gaan naar hun eigen aard.” Dat zien we nu bij de coronacrisis: iets breekt in. Dat proberen we met maatregelen en vaccins, het technisch collectief, weer beheersbaar te maken. Refererend aan complotdenkers en ook de rellende jongeren stelt Verbrugge: “Ik denk dat er een groeiend wantrouwen is ten aanzien van dit technisch collectief.” We dienen de eenzijdigheid te erkennen, anders leidt ‘het gestel’ tot destructie. Verbrugge: “Het gaat er niet om dat je techniek vaarwel zegt, maar wel dat je onderkent in welke mate we voorbij dreigen te gaan aan allerlei facetten van het leven”

Marlies Dekkers has a conversation with philosopher Ad Verbrugge about his work and the corona crisis.”We threaten to go past several facets of life.”

In this conversation Verbrugge discusses philosophically the discourse we are in at the moment, especially in relation to the corona crisis. He sketches the modern human understanding emerging from the 16th and 17th century. “Technology plays an important part in this, together with science.” In modernity a certain mentality and a way of live reigns. After Descartes and others we consider reality primary as a mechanical expanse we can shape with our own hands. Verbrugge: “You are able to see a homogenization in the way we look. Everything becomes computable matter.”

Verbrugge tells that according to Heidegger this is a harbinger of what he calls the Gestell, “an approach in which the steering and control of reality as file becomes leading.” In Jünger’s mind Verbrugge speaks of a ‘technical collective’ “in which you see that reality in the collective tries to control. [..] that we have a tendency to automation.” Every shortage needs to be resolved, an urge to perfection. “Even the body becomes part of this machinery.”

Modernity has brought us much, but it does have a downside. Verbrugge: “We are confronted with our own one-sidedness the moment this prefection [..] can not allow things to follow there own nature.” We see that now with the corona crisis: something breaks in. We try to control this with regulations and vaccins and the technical collective. Referring to conspiracy thinkers and also the rioting youth in the Netherlands Verbrugge claims: “I think there is a growing distrust with regards to this technical collective.” We do need to acknowledge the one-sidedness, else the Gestell will lead to destruction. Verbrugge: “It is not about saying farewell to technic, but to recognize in which degree we threaten to go past several facets of life.”

Published on February 2, 2021 at 6:00 by

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.